Organizing Committees

Abhishek M Appaji, ML
B Srinivas, TCE
Devaraj K, ME
Dheeraj N Kumar, Civil
Disha M Nayak, IEM
Dr.H N Suma, ML
Dr. Suma M N, ECE
H.R Sridhar, MBA
Dr.K P Lakshmi, ECE
Dr.K R Sudhindra, ECE
Dr.Kanmani, Dean Academics
Dr.Kavitha Sooda, CSE
Manjunath. P. S, TCE
Dr.N. Sandeep Varma, ISE
Namratha, IT
Dr.Pradeepa, EEE
Prasanna, TCE
Prathibha N, BT
R Ganesh Kumar, MBA
Dr.Ram Mohan Reddy, MCA
Dr.Shambhavi B. R, ISE
Smitha V Shenoy, MBA
Dr.Umadevi, CSE